Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

/ 2004-01-21
Hazreti ?sa (as)’?n k?yametten önceki dönemde yeniden dünyaya gelece?i, Kuran’da ve hadislerde bildirilmektedir. Hem H?ristiyan hem de Müslüman dünyas? taraf?ndan inan?lan ve beklenen bu büyük mucize ile, dünyadaki tüm zulüm ve haks?zl?klar son bulacak, yeryüzü bar??, bereket ve adalet ile dolacakt?r.
Bu kitapta, Hz. ?sa (as)’?n  yeryüzüne yeniden geli?i konusunda ?slami kaynaklarda yer alan alametler ve bunlar?n günümüzde nas?l birer birer gerçekle?tikleri incelenmi?tir. Kitap boyunca konu edilen bu alametlere tan?kl?k edenler, Allah'?n izniyle, Hz. ?sa (as)’?n  geli?inin yak?nla?t???n? umut edebilirler.
Ancak bundan önce, dünyan?n böylesine büyük bir olaya sosyolojik düzeyde de haz?rlanmakta oldu?una i?aret etmek gerekir. Son iki yüzy?lda insanl???n üst üste ya?ad??? olaylar zinciri, tüm dünyada, insanlar?n bilinçalt?nda, ya da kimi zaman daha da görünür bir biçimde, bir "kurtar?c?" beklentisini yükseltmi?tir. Materyalist felsefeye dayal? ideolojilerin ve hayat biçimlerinin insanl??? kurtaramad???, aksine felaketlere ve anlams?zl??a sürükledi?i görülmü?tür ve din ahlak?na yöneli? h?zla artmaktad?r. Bunun, Hz. ?sa (as)’?n dönü? alametlerinin bir bir gerçekle?ti?i bir devre rastgelmesi ise, ku?kusuz çok anlaml?d?r.
Hz. ?sa (as)’?n dönü?ü ile ilgili alametlerin neler oldu?u, hadis-i ?eriflerde detayl? olarak bildirilmi?tir. Ayr?ca ?ncil'de yer alan Hz. ?sa (as)’?n geli?inin alametleri de hadislerde bildirilen haberlere benzerlik göstermektedir.
Kitap boyunca görülece?i gibi birçok alametin, ard arda ve hep ayn? dönem içerisinde gerçekle?iyor olmas?, hiç ?üphesiz Hz. ?sa (as)’?n geli?inin iyice yak?nla?m?? oldu?unun önemli bir göstergesidir.
Unutmamak gerekir ki, bu kitapta inceledi?imiz her bir alamet, bize, çok kutlu bir dönemde ya?ad???m?z?n hat?rlat?c?s?d?r. As?rlard?r beklenen bu tarihi müjde -Allah'?n izniyle- gerçekle?mek üzeredir. Ve bu durum, samimi olarak iman eden tüm insanlar için büyük bir ?evk ve heyecan kayna??d?r. Rabbimiz'in dilemesiyle, Hz. ?sa (as)’?n geli?i, gerçek din ahlak?n?n tüm dünyaya yay?lmas?na, samimi olarak iman edenlerin güvenli?e kavu?mas?na vesile olacakt?r. Tüm iman edenler gibi bizim de temennimiz, Rabbimiz'in bizi Hz. ?sa (as)’la kar??la?ma ?erefine eri?tirmesi ve onun geli?inden önceki bu dönemde, mübarek misafirimizi kar??lamak için en güzel haz?rl??? yapmam?z? bize nasip etmesidir.THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.