Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

/ 2001-07-01
BU SAYIDA 2 CD HED?YE! Art?k Türkiye’de içeri?ni herkesin rahatl?kla anlayaca?? kaliteli bir bilim dergisi var. Temmuz say?s? ile birlikte Türkiye’deki tüm gazete bayilerinde bulabilece?iniz ’Ayl?k Bilim ve Kültür Dergisi MERCEK"in önemli bir bo?lu?u dolduraca??na yürekten inan?yoruz. Hedef olarak her say?m?zda okuyucuIar?m?za kültürel amaçl? olarak baz? hediyeler vermeyi planl?yoruz. ilk say?m?zda verece?imiz iki önemli hediye ise gerçekten insan?n hayata bak???n? kökten de?i?tirecek önemli gerçekleri içeriyor. MERCEK Dergisi okuyucular?na ilk say?s?nda iki önemli hediye veriyor. Harun Yahya’n?n eserlerinden yararlan?larak haz?rlanan "insan?n Yarat?l???" ve "Kuran Mucizeleri" adl? CD’ler gerçekten titiz bir çal??man?n ürünü. Bu CD’leri sadece izlemekle yetinmemenizi ve buradaki önemli bilgileri i?yerinizdeki, okulunuzdaki evinizdeki insanlarla mutlaka payla?man?z? tavsiye ediyoruz. Çünkü bu CD’lerin içinde s?radan belgesel filmlerin d???nda insan?n hayata bak???n? de?i?tirecek önemli gerçekler bulunuyor. in?aallah bundan sonraki say?larda da önemli gördü?ümüz yap?mlar? yine sizlere ücretsiz olarak ula?t?raca??m?z? ?imdiden duyurmak istiyoruz. Bu say?m?zda son günlerin tart??ma konusu olan "?nsan?n Kökeni" konusunu farkl? bir aç?dan ele ald?k. ?NSANIN SIRLARI ÇOZULUYOR Bu dünyaya nas?l geldi?inizi hiç ara?t?rd?n?z m?? Ya da sahip oldu?unuz bedenin nas?l meydana geldi?ini? Gözlerinizi, ellerinizi, organlar?n?z? kimin in?a etti?ini?... E?er bu sorular? biraz ara?t?r?rsan?z, ilginç bir gerçekle kar??la??rs?n?z: Bundan y?llar önce, tek hücreden ibaret, gözle görülmeyecek kadar küçük, mikroskobik bir canl?yd?n?z. Hem büyüklü?ünüz hem de sizi olu?turan maddeler, herhangi bir bakteriden pek farkl? de?ildi. Ama bir mucize gerçekle?ti ve o bakteri büyüklü?ündeki hücre, milyarlarca kat büyüyerek bir bebe?e dönü?tü. O bebek de büyüdü ve ak?ll? bir insan oldu. 0 insan ise ?u anda kendi yarat?l??? konusunun anlat?ld??? bu derginin giri? yaz?s?n? okuyor!... Peki bu mucize nas?l gerçekle?ti. Dergimizin bu ilk say?s?nda bu sorunun cevab?n? ö?reneceksiniz. insan?n yarat?l???n?n ne kadar büyük bir mucize oldu?unu anlayacak ve insan? bir damla sudan yaratan Yüce Allah’?n kudretinin delillerini ö?reneceksiniz. ?nsan?n "tesadüfen" var oldu?unu ileri süren evrim teorisinin ise, akla ve bilime ayk?r? bir hurafe oldu?una tan?k olacaks?n?z. Dahas?, sizi yaratm?? olan Allah’?n, sizi bir kez daha diriltmeye mutlak kadir oldu?unu kavrayacaks?n?z. MERCEK DERG?S?’N? ÇEVREN?ZDEK? ?NSANLARLA PAYLA?IN Bu dergi s?radan bilimsel geli?meleri ve tart??malar? okuyucular?na aktaran ve süresi geçince güncelli?ini yitirecek s?radan bir bilim dergisi de?il. Mercek Dergisi’nde yeralan dosyalar hiçbir zaman güncelli?ini yitirmeyen ve insan hayat?na yön verecek konular aras?ndan seçiliyor. Bizim Mercek Dergisi okuyucular?ndan iste?imiz bu dergiyi atmamalar? ve buradaki önemli konular? ba?ka insanlarla payla?malar?d?r. Dergimize telefon, mektup ve faks yoluyla abone olabilirsiniz.THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.